یابش – خدمات دهنده ی نرم افزارهای منبع باز

  1. نصب
  2. راه اندازی
  3. آموزش
  4. پشتیبانی

نرم افزارهای اپن سورس برای مقاصد مختلف سازمان ها، دانشگاه ها، شرکت های تجاری، را بما بسپارید