نصب و راه اندازی نرم افزار اینوینیو Invenio

شرکت یابش بنای نصب، راه اندازی و پشتیبانی از نرم افزارهای منبع باز در سطح بین المللی را دارد. لذا کلیه ی نرم افزارهای پیشنهادی ما از طیف منبع بازها خواهند بود

اینوینیو invenio یک نرم افزار اپن سورس محسوب می شود