نرم افزار کتابخانه ای کوها Koha

نرم افزار کتابخانه ای کوها Koha یک نرم افزار جایگزین برای کتابخانه های با گردش منابع چاپی می باشد