بروشورها و مستندات

 

بروشور دی اسپیس فارسیجزوه ی آموزشی دی اسپیس
اینفوگرافی کتابخانه دیجیتال / کتابدار دیجیتالاینفوگرافی؛ نمونه دارایی های دیجیتال دانشگاهی/پژوهشگاهی