فهرست نرم افزارهای آرشیو دیجیتال

ORS

Table of Digital Research Publications Archive Software

 در اینجا فهرستی از مخازن سازمانی مشاهده می کنید   در موسسات علمی و پژوهشی مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند:

Name Link Help
Archimede http://www.bibl.ulaval.ca/archimede/index.en.html http://www.bibl.ulaval.ca/archimede/pages.en/documentation.en.html
Archivematica https://www.archivematica.org https://www.archivematica.org/wiki/Documentation
ArchivesSpace http://www.archivesspace.org http://www.archivesspace.org/technicaldocumentation
Arkivum http://arkivum.com http://arkivum.com/resources
Artudis http://www.artudis.com To be announced
AtoM https://www.accesstomemory.org https://www.accesstomemory.org/en/docs/2.0
Avalon Media System http://www.avalonmediasystem.org http://www.avalonmediasystem.org/connect
Bepress http://www.bepress.com http://digitalcommons.bepress.com/reference
BitCurator http://www.bitcurator.net http://wiki.bitcurator.net
BRICKS http://www.brickscommunity.org http://www.brickscommunity.org/what.html
Cendari http://www.cendari.eu http://www.cendari.eu/about-us/technical-documentation
CONTENTdm http://www.contentdm.org http://www.oclc.org/en-US/contentdm/resources.html
CollectionSpace http://www.collectionspace.org http://wiki.collectionspace.org/display/DOC/CollectionSpace%2BRelease%2BDocumentation
Content Pro http://www.iii.com/products/contentpro http://www.iii.com/sites/default/files/Content_Pro_Brochure.pdf
DAITSS http://daitss.fcla.edu http://daitss.fcla.edu/content/documentation
DLibra http://dlibra.psnc.pl http://dingo.psnc.pl/services-and-support
DPubS http://dpubs.org http://dpubs.org/wiki
DSpace http://www.dspace.org https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Home
DSpaceDirect http://dspacedirect.org http://dspacedirect.org/features
Dienst http://www.cs.cornell.edu/cdlrg/dienst/software/DienstSoftware.htm http://www.cs.cornell.edu/cdlrg/dienst/software/DienstAdministration.htm
DigiTool http://www.exlibrisgroup.com/category/DigiToolOverview http://www.exlibrisgroup.com/files/Products/DigiTool/DigiTool_low.pdf
Digibis http://www.digibis.com http://www.digibis.com/en/services
Diva Portal http://www.diva-portal.org http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf?dswid=-8908
EPrints http://www.eprints.org http://wiki.eprints.org/w/index.php/Main_Page
EQUELLA http://www.equella.com http://www.equella.com/media/13532/equella_brochure_international.pdf
ETD-db http://scholar.lib.vt.edu/ETD-db/index.shtml http://scholar.lib.vt.edu/ETD-db/developer/index.shtml
Fedora http://fedora-commons.org https://wiki.duraspace.org/display/FEDORA37/Getting%2BStarted%2Bwith%2BFedora
Fez https://github.com/uqlibrary/fez https://github.com/uqlibrary/fez/wiki
Goobi http://www.goobi.org http://www.goobi.org/community
Hydra http://projecthydra.org https://wiki.duraspace.org/display/hydra/The%2BHydra%2BProject
Hubzero https://hubzero.org https://hubzero.org/documentation
IR+ https://code.google.com/p/irplus https://code.google.com/p/irplus/wiki/MainPage?tm=6
Imeji http://imeji.org http://imeji.org/development/technical-specification
Intrallect http://www.intrallect.com/solutions/managing_content http://www.intrallect.com/support
Invenio http://invenio-software.org http://invenio.readthedocs.org/en/latest
Islandora http://islandora.ca https://wiki.duraspace.org/display/ISLANDORA/Islandora
KnowledgeArc http://www.knowledgearc.com http://www.knowledgearc.com/about-us
MEMAT http://memat.blogs.africamediaonline.com http://memat.blogs.africamediaonline.com/products/system-architecture
MyCoRe http://www.mycore.de http://www.mycore.de/documentation/index.html
MOAI http://moai.infrae.com http://moai.infrae.com/#site-contents
Muselog http://museolog.unesco.kz http://museolog.unesco.kz/i.php?content=about
Netcommons http://www.netcommons.org http://www.netcommons.org/%E7%89%B9%E5%BE%B4/
OPUS http://www.kobv.de/entwicklung/software/opus-4 http://www.kobv.de/entwicklung/software/opus-4/dokumentation
Okina http://okina.univ-angers.fr http://okina.univ-angers.fr/notre-projet
Omeka http://omeka.org http://omeka.org/codex/Documentation
OpenRepository http://www.openrepository.com http://www.openrepository.com/about-us
OurDigitalWorld http://ourdigitalworld.org http://ourdigitalworld.org/services
PeerLibrary https://github.com/peerlibrary/peerlibrary https://github.com/peerlibrary/peerlibrary
Polaris https://polaris.mysciencework.com https://www.mysciencework.com/sitemap
Preservica http://preservica.com http://preservica.com/resources
Scalar http://scalar.usc.edu http://scalar.usc.edu/get-involved
Shared Shelf http://www.artstor.org/sharedshelf http://artstor.org/webinars?view=SS
SimpleDL http://www.simpledl.com http://www.simpledl.com/examples.html
SobekCM http://sobekrepository.org https://github.com/MarkVSullivan/SobekCM-Web-Application
Sufia http://sufia.io http://sufia.io/about
Tizra http://www.tizra.com http://www.tizra.com/product.php
Vireo http://vireoetd.org http://vireoetd.org/vireo/vireo-user-documentation
Vital http://www.iii.com/products/vital http://www.iii.com/sites/default/files/Vital.pdf
WEKO http://weko.at.nii.ac.jp http://weko.at.nii.ac.jp/?page_id=17
Zenodo https://zenodo.org https://github.com/zenodo/zenodo

منبع: http://wiki.lib.sun.ac.za/index.php?title=List_of_Repository_Software

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code