فهرست نرم افزارهای آرشیو دیجیتال

ORS

Table of Digital Research Publications Archive Software

 در اینجا فهرستی از مخازن سازمانی مشاهده می کنید   در موسسات علمی و پژوهشی مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند

Name Link
Archimede http://www.bibl.ulaval.ca/archimede/index.en.html
Archivematica https://www.archivematica.org
ArchivesSpace http://www.archivesspace.org
Arkivum http://arkivum.com
Artudis http://www.artudis.com
AtoM https://www.accesstomemory.org
Avalon Media System http://www.avalonmediasystem.org
Bepress http://www.bepress.com
BitCurator http://www.bitcurator.net
BRICKS http://www.brickscommunity.org
Cendari http://www.cendari.eu
CONTENTdm http://www.contentdm.org
CollectionSpace http://www.collectionspace.org
Content Pro http://www.iii.com/products/contentpro
DAITSS http://daitss.fcla.edu
DLibra http://dlibra.psnc.pl
DPubS http://dpubs.org
DSpace http://www.dspace.org
DSpaceDirect http://dspacedirect.org
Dienst http://www.cs.cornell.edu/cdlrg/dienst/software/DienstSoftware.htm
DigiTool http://www.exlibrisgroup.com/category/DigiToolOverview
Digibis http://www.digibis.com
Diva Portal http://www.diva-portal.org
EPrints http://www.eprints.org
EQUELLA http://www.equella.com
ETD-db http://scholar.lib.vt.edu/ETD-db/index.shtml
Fedora http://fedora-commons.org
Fez https://github.com/uqlibrary/fez
Goobi http://www.goobi.org
Hydra http://projecthydra.org
Hubzero https://hubzero.org
IR+ https://code.google.com/p/irplus
Imeji http://imeji.org
Intrallect http://www.intrallect.com/solutions/managing_content
Invenio http://invenio-software.org
Islandora http://islandora.ca
KnowledgeArc http://www.knowledgearc.com
MEMAT http://memat.blogs.africamediaonline.com
MyCoRe http://www.mycore.de
MOAI http://moai.infrae.com
Muselog http://museolog.unesco.kz
Netcommons http://www.netcommons.org
OPUS http://www.kobv.de/entwicklung/software/opus-4
Okina http://okina.univ-angers.fr
Omeka http://omeka.org
OpenRepository http://www.openrepository.com
OurDigitalWorld http://ourdigitalworld.org
PeerLibrary https://github.com/peerlibrary/peerlibrary
Polaris https://polaris.mysciencework.com
Preservica http://preservica.com
Scalar http://scalar.usc.edu
Shared Shelf http://www.artstor.org/sharedshelf
SimpleDL http://www.simpledl.com
SobekCM http://sobekrepository.org
Sufia http://sufia.io
Tizra http://www.tizra.com
Vireo http://vireoetd.org
Vital http://www.iii.com/products/vital
WEKO http://weko.at.nii.ac.jp
Zenodo https://zenodo.org

منبع: http://wiki.lib.sun.ac.za/index.php?title=List_of_Repository_Software

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code